FAQ

Baza wiedzy

Wyszukaj zagadanienia:

Czy umowa spółki osobowej powinna zawierać odpowiednie postanowienia dotyczące możliwości przeprowadzania głosowań online? [PL]

W związku z tym, że Kodeks spółek handlowych nie reguluje możliwości przeprowadzenia głosowań online w spółkach osobowych (z wyłączeniem spółki komandytowo – akcyjnej), a sposób podejmowania uchwał może zostać uregulowany wolą wspólników w umowie spółki, warto aby postanowienia dotyczące możliwości przeprowadzania głosowań za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej znalazły się w treści umowy. Natomiast nie ma takiego obowiązku. 

W spółce komandytowo – akcyjnej zastosowanie znajdują przepisy dotyczące zgromadzeń wspólników spółki akcyjnej. Dlatego też przeprowadzenie głosowań online jest możliwe, o ile statut spółki komandytowo – akcyjnej nie stanowi inaczej.