FAQ

Baza wiedzy

Wyszukaj zagadanienia:

Czy głosowania wspólników spółki komandytowej mogą odbywać się online? Jakie wymogi należy spełnić? [PL]

Sposób w jaki podejmowane są uchwały w spółce komandytowej może zostać uregulowany w zależności od woli wspólników w umowie spółki. Zazwyczaj uchwały podejmowane są jednomyślnie i przy udziale wszystkich wspólników na posiedzeniach wspólników. Możliwe jest także określenie w umowie spółki innego trybu podejmowania uchwał, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W związku z tym, że wspólnicy spółki komandytowej mogą określić sposób w jaki sposób uchwały będą w spółce podejmowane, możliwe jest także przeprowadzenie głosowań nad uchwałą w formie online.

Ustawodawca nie określił jakie warunki powinny zostać spełnione w trakcie przeprowadzania zebrań wspólników w spółkach komandytowych. Określenie tych warunków leży po stronie wspólników, nie ma przeszkód by korzystali oni z uregulowań dotyczących przeprowadzenia zgromadzeń wspólników w spółkach kapitałowych, które cechują się dużym formalizmem. 

Warto pamiętać, że wspólnicy powinni zostać powiadomieni o planowanym zebraniu z odpowiednim wyprzedzeniem, wspólnikom powinno się zapewnić także dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której można wypowiadać się w toku zebrania, przebywając w innym miejscu niż miejsce, w którym odbywa się zebranie.