FAQ

Baza wiedzy

Wyszukaj zagadanienia:

Czy głosowania walnego zebrania członków stowarzyszenia mogą odbywać się online? Jakie wymogi należy spełnić? [PL]

Walne zebranie członków stowarzyszenia może odbywać się online, jeżeli statut przewiduje taką możliwość. Zasady podejmowania uchwał oraz sposób głosowania powinien być określony w statucie stowarzyszenia. Statut może regulować możliwość głosowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a także określać – co najmniej – większość głosów wymaganą do podjęcia poszczególnych rodzajów uchwał oraz wymagane kworum, czyli obecność na głosowaniu on-line co najmniej minimalnej, określonej liczby członków organu.

Jeżeli głosowanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zostało przewidziane w statucie, nie ma przeszkód, aby przeprowadzić w ten sposób głosowanie na posiedzeniu lub poza nim, z zachowaniem wskazanych w statucie wymagań.