FAQ

Baza wiedzy

Wyszukaj zagadanienia:

Czy głosowania członków władz stowarzyszenia mogą odbywać się online? Jakie wymogi należy spełnić? [PL]

Przepisy regulujące działanie stowarzyszeń nie regulują sposobu, w jaki głosowania zarządu, komisji rewizyjnej czy zebrania delegatów powinny się odbywać.

Dlatego – podobnie jak w przypadku uchwał walnego zebrania członków stowarzyszenia – jeżeli głosowanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zostało przewidziane w statucie stowarzyszenia, nie ma przeszkód, aby przeprowadzić w ten sposób głosowanie, z zachowaniem wskazanych w statucie wymagań.