FAQ

Baza wiedzy

Wyszukaj zagadanienia:

Czy głosowania członków spółdzielni mogą odbywać się online? Jakie wymogi należy spełnić? [PL]

Uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o głosowaniu. 

Uchwała może być także wynikiem głosów częściowo oddanych na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone niezależnie od postanowień statutu spółdzielni.