FAQ

Baza wiedzy

Wyszukaj zagadanienia:

Czy głosowania członków organów fundacji mogą odbywać się online? Jakie wymogi należy spełnić? [PL]

Jeżeli głosowanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zostało przewidziane w statucie fundacji, nie ma przeszkód, aby przeprowadzić w ten sposób głosowanie, z zachowaniem wskazanych w statucie wymagań.

Zasady podejmowania uchwał oraz sposób głosowania powinien być określony w statucie. Statut może regulować możliwość głosowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a także określać – co najmniej – większość głosów wymaganą do podjęcia poszczególnych rodzajów uchwał oraz wymagane kworum, czyli obecność na głosowaniu on-line co najmniej minimalnej, określonej liczby członków organu.