Co oznacza uprzywilejowanie co do głosu?

Uprzywilejowanie co do głosu oznacza, że uprawnionemu do głosowania może przysługiwać więcej niż jeden głos na posiadany udział lub akcję. Zwykle jeden udział lub jedna akcja uprawnia do oddania jednego głosu przez wspólnika lub akcjonariusza. Uprzywilejowanie co do głosu musi wynikać wyraźnie z umowy lub statutu spółki.  [PL] W spółce z o.o. możliwe jest wprowadzenie uprzywilejowania polegającego na przyznaniu do trzech głosów na jeden udział, natomiast w spółce akcyjnej możliwe jest przyznanie maksymalnie dwóch […]

Co to jest kworum?

Kworum to minimalna liczba osób, która musi wziąć udział w określonym wydarzeniu, takim jak odbycie posiedzenia bądź podjęcie decyzji w określonej sprawie. Kworum zatem może się odnosić do zapewnienia obradom ważności bądź możliwości podjęcia określonej uchwały.  W zależności od rodzaju zebrania i przepisów regulujących daną sytuację, kworum może być określone w różny sposób. W przypadku zebrania wspólnoty mieszkaniowej, kworum zwykle stanowi określony procent ogólnej liczby […]

Co oznacza większość kwalifikowana?

Większość kwalifikowana oznacza większość głosów, która przekracza większość bezwzględną. Zwykle wyrażona jest procentem (np. 60%, 70%) lub ułamkiem (np. 2/3, 3/5). W zależności od regulacji może być to np. procent lub ułamek sumy głosów wszystkich uprawnionych do głosowania, bądź obecnych w momencie głosowania. Wymóg jednomyślności w głosowaniu również jest przykładem większości kwalifikowanej. [PL] Przepisy ustaw mogą wyróżniać różne wartości większości kwalifikowanej, np. większość 2/3 […]

Co oznacza głosowanie zwykłą większością?

Większość zwykła oznacza, że dana opcja (np. uchwała) musi uzyskać więcej głosów za niż przeciw. Głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku. Przykładowo, jeśli w głosowaniu uczestniczy 10 członków posiadających po jednym głosie, a za opcją oddano 3 głosy, przeciw 2 głosy, a wstrzymało się 5 głosów, to oznacza, że dana opcja została przyjęta.

Co oznacza głosowanie większością bezwzględną?

Większość bezwzględna oznacza, że dana opcja (np. uchwała) musi uzyskać więcej niż 50% głosów, aby zostać uznana za zwycięską. W kontekście przedsiębiorstw może to oznaczać, że decyzja musi uzyskać absolutną większość głosów, aby zostać przyjęta. Przykładowo, jeśli w głosowaniu uczestniczy 10 członków zarządu, opcja musi zdobyć co najmniej 6 głosów, aby zostać zaakceptowana. Większość bezwzględna może być stosowana w różnych sytuacjach, takich jak uchwalanie […]

Skąd się wzięły głosowania?

Historia głosowań sięga starożytności. Pierwsze znane dowody na istnienie głosowania pochodzą z V wieku p.n.e., kiedy starożytni Grecy korzystali z nich do zarządzania sprawami publicznymi. Głosowania odbywały się wówczas za pośrednictwem gestów lub kamieni. W starożytnym Rzymie głosowanie stało się bardziej zorganizowane i sformalizowane. W V wieku n.e. w Anglii ustanowiono system głosowania wyborczego, w którym wyborcy mieli prawo głosować na swoich przedstawicieli. W XIX wieku wynaleziono mechanizm […]