Czy potrzebna jest lista obecności z głosowania?

Tak, lista obecności z głosowania zwykle stanowi załącznik do protokołu. Listę obecności podpisują uczestnicy głosowania oraz przewodniczący lub zwołujący głosowanie. [PL] W przypadku zgromadzeń spółek kapitałowych, nie są wymagane podpisy uczestników  głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Wystarczająca jest lista osób, które brały udział w głosowaniu online.  [PL] W przypadku spółek osobowych ( z wyłączeniem spółki komandytowo – akcyjnej), gdzie brak formalnych uregulowań dotyczących […]

Jaka jest rola przewodniczącego w trakcie głosowania?

Przewodniczący ma zwykle na celu zapewnienie właściwego przeprowadzenia głosowania. Obejmuje to m.in. stwierdzenie kworum, ustalenie kwestii proceduralnych, takich jak czas przeznaczony na głosowanie, oraz wyjaśnienie sposobu głosowania, jeśli zachodzi taka potrzeba. Podczas głosowania przewodniczący może również odpowiadać na pytania uczestników i rozstrzygać spory dotyczące zasad głosowania lub ważności danego głosu. W przypadku głosowania elektronicznego, przewodniczący może mieć rolę w zarządzaniu systemem do głosowania, w tym […]

Czy głosowania członków spółdzielni mogą odbywać się online? Jakie wymogi należy spełnić? [PL]

Uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o głosowaniu.  Uchwała może być także wynikiem głosów częściowo oddanych na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone niezależnie od postanowień statutu spółdzielni.

Czy głosowania członków wspólnoty mieszkaniowej mogą odbywać się online? Jakie wymogi należy spełnić? [PL]

Dla ważności podjęcia uchwał przepisy nie przewidują zachowania jakiejkolwiek szczególnej formy, dlatego też głosowania członków wspólnoty mieszkaniowej mogą odbywać się online. Jednak zaleca się spełnienia pewnych wymagań. Możliwość głosowania w formie online nie może być obligatoryjna, lecz dobrowolna. Przede wszystkim, zaleca się powzięcie uchwały w sprawie możliwości głosowania uchwał w formie przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej, a także przyjęcie regulaminu głosowania uchwał w trybie online.

Czy statut fundacji powinien zawierać odpowiednie postanowienia dotyczące możliwości przeprowadzenia głosowań online?

TAK, statut fundacji powinien przewidywać możliwość głosowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a także określać – co najmniej – większość głosów wymaganą do podjęcia poszczególnych rodzajów uchwał oraz wymagane kworum, czyli obecność na głosowaniu on-line co najmniej minimalnej, określonej liczby członków organu.

Czy głosowania członków organów fundacji mogą odbywać się online? Jakie wymogi należy spełnić? [PL]

Jeżeli głosowanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zostało przewidziane w statucie fundacji, nie ma przeszkód, aby przeprowadzić w ten sposób głosowanie, z zachowaniem wskazanych w statucie wymagań. Zasady podejmowania uchwał oraz sposób głosowania powinien być określony w statucie. Statut może regulować możliwość głosowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a także określać – co najmniej – większość głosów wymaganą do podjęcia poszczególnych rodzajów uchwał oraz wymagane kworum, czyli obecność na głosowaniu […]

Czy statut stowarzyszenia powinien zawierać odpowiednie postanowienia dotyczące możliwości przeprowadzenia głosowań online?

TAK, statut stowarzyszenia powinien przewidywać możliwość głosowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a także określać – co najmniej – większość głosów wymaganą do podjęcia poszczególnych rodzajów uchwał oraz opcjonalnie wymagane kworum, czyli obecność na głosowaniu on-line co najmniej minimalnej, określonej liczby członków organu.

Czy głosowania członków władz stowarzyszenia mogą odbywać się online? Jakie wymogi należy spełnić? [PL]

Przepisy regulujące działanie stowarzyszeń nie regulują sposobu, w jaki głosowania zarządu, komisji rewizyjnej czy zebrania delegatów powinny się odbywać. Dlatego – podobnie jak w przypadku uchwał walnego zebrania członków stowarzyszenia – jeżeli głosowanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zostało przewidziane w statucie stowarzyszenia, nie ma przeszkód, aby przeprowadzić w ten sposób głosowanie, z zachowaniem wskazanych w statucie wymagań.

Czy głosowania walnego zebrania członków stowarzyszenia mogą odbywać się online? Jakie wymogi należy spełnić? [PL]

Walne zebranie członków stowarzyszenia może odbywać się online, jeżeli statut przewiduje taką możliwość. Zasady podejmowania uchwał oraz sposób głosowania powinien być określony w statucie stowarzyszenia. Statut może regulować możliwość głosowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a także określać – co najmniej – większość głosów wymaganą do podjęcia poszczególnych rodzajów uchwał oraz wymagane kworum, czyli obecność na głosowaniu on-line co najmniej minimalnej, określonej liczby członków […]

Czy głosowania wspólników spółki cywilnej mogą odbywać się online? Jakie wymogi należy spełnić? [PL]

Wspólnicy spółki cywilnej mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej. Przepisy nie regulują formy podejmowania uchwał w spółce cywilnej. Forma uchwał może być więc dowolna. Aby głosowanie odbyło się elektronicznie nie jest wymagane spełnienie dodatkowych wymogów prawnych.  Zagadnienia związane z głosowaniem elektronicznym mogą zostać uregulowane w umowie spółki cywilnej pomiędzy wspólnikami. W umowie spółki cywilnej można również określić czy uchwały podejmowane są jednomyślnie, […]